Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt „Výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedého priemyselného areálu na výrobno-servisný priemyselný park Levice“

 

Logá

 

 

Schválenie projektu


„Výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedého priemyselného areálu na výrobno-servisný priemyselný park Levice“

 

„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

Mesto Levice so sídlom Nám. hrdinov 1/1, 934 01 Levice obdržalo dňa 21.06.2010 Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu „Výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedého priemyselného areálu na výrobno-servisný priemyselný park Levice.

 

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenia 1.2 – Podpora spoločných služieb pre podnikateľov a v rámci výzvy – Podpora budovania hnedých a zelených priemyselných parkov. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (www.economy.gov.sk, www.opkahr.sk).

 

Základné informácie o projekte:

Realizáciou projektu sa dosiahne revitalizovanie hnedej priemyselnej zóny v lokalite Sokolovská 3435/70 a vybudovanie priemyselného parku vhodného na podnikanie s celkovou plochou 18 212,43 m² nových, technicky zhodnotených objektov. V súvislosti s projektom bude vytvorených 122 nových pracovných miest budúcimi investormi firmami ROEZ, s.r.o., so sídlom Bernolákova 5, Levice a HADVIČÁK, s.r.o. so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica. Vybudovanie nového priemyselného parku prispeje k rozvoju ďalších nadväzujúcich služieb, zvýšeniu kvality života a prosperity mesta Levice. Investori svojimi aktivitami budú prínosom predovšetkým pre rozvoj energetiky a automobilového priemyslu v regióne. Projekt sa začne realizovať v auguste 2010 a bude ukončený v decembri 2012.

 

Výška poskytnutého príspevku:

Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 9.775.357,90 EUR. Nenávratný finančný príspevok predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. 9.286.590,01 EUR. Spolufinancovanie mesta Levice je vo výške 5%. t.j., 488.767,90 EUR.

 

V Leviciach dňa 10.8.2010

 

Ing. Dana Vinklerová
projektová manažérka

 

Správa o priebehu prác na projekte:

Mesto Levice v rámci prvej aktivity - Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu - nadobudlo rozhodnutím Správy katastra Levice zo dňa 15.05.2012 vlastnícke právo k nehnuteľnostiam - pozemky a stavby v rámci areálu.
Po nadobudnutí vlastníckeho práva sa pokračovalo aktivitou č. 2 - asanančé a búracie práce. Uvedené práce vykonávala víťazná firma z procesu verejného obstarávania. Práce sa ukončili v zmysle protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby 30. 06. 2012.
Po ukončení búracích prác nasleduje aktivita č. 3 - Výstavba nových objektov, ktorú tiež realizuje úspešná firma z pocesu verejného obstarávania.


Stavebné práce boli ukončené. Na novovzniknuté stavebné objekty a prevádzkové súbory bolo vydané kolaudačné rozhodnutie OBCOU KALNÁNAD HRONOM pod číslom č. SÚ-2013/234-002/Nav. zo dňa 24.05.2013, pod číslom SÚ-2013/6365-002/Nav. zo dňa 08.08.2013, pod. č. SÚ-2013/419-003/Nav. zo dňa 09.08.2013 a Obvodným úradom životného prostredia v Leviciach pod č.T-2013/00719-Vod/Na zo dňa 07. 05. 2013.

V súčasnej dobe prebiehajú administratívne práce na záverečnej žiadosti o platbu.

Administratívne práce boli ukončené dňa 18.12.2013, kedy bola preplatená záverečná žiadosť o platbu.


 

Vybudovanie priemyselného parku

Hnedý park - stav pred rekonštrukciou

Hnedý park - stav pred rekonštrukciou

Hnedý park - stav pred rekonštrukciou

Hnedý park - stav pred rekonštrukciou

Hnedý park - stav pred rekonštrukciou

Hnedý park - stav pred rekonštrukciou

Hnedý park - stav pred rekonštrukciou

Hnedý park - stav pred rekonštrukciou


 
 
Hnedý park - stav pred rekonštrukciou

Hnedý park - stav pred rekonštrukciou

Hnedý park - stav pred rekonštrukciou

Hnedý park - stav pred rekonštrukciou

Hnedý park - búracie práce

Hnedý park - búracie práce

Hnedý park - búracie práce

Hnedý park - búracie práce


 
 
Hnedý park - búracie práce

Hnedý park - búracie práce

Hnedý park - búracie práce

Hnedý park - búracie práce

Hnedý park - fakturácia 1. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 1. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 1. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 1. mesiac 2013


 
 
Hnedý park - fakturácia 2. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 2. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 2. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 2. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 2. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 2. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 3. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 3. mesiac 2013


 
 
Hnedý park - fakturácia 3. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 3. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 3. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 3. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 3. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 3. mesiac 2013

Hnedý park - fakturácia 8. a 9. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 8. a 9. mesiac 2012


 
 
Hnedý park - fakturácia 8. a 9. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 8. a 9. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 10. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 10. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 10. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 10. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 10. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 10. mesiac 2012


 
 
Hnedý park - fakturácia 10. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 10. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 11. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 11. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 11. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 11. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 11. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 11. mesiac 2012


 
 
Hnedý park - fakturácia 11. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 11. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 11. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 11. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012


 
 
Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012


 
 
Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Hnedý park - fakturácia 12. mesiac 2012

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia


 
 
Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia


 
 
Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia


 
 
Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia


 
 
Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia


 
 
Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia


 
 
Záverečná fakturácia

Záverečná fakturácia


 

dnes je: 23.2.2019

meniny má: Roman, Romana

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
23.2.2019
ÚvodÚvodná stránka