Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rámcové úlohy MsZ a časový harmonogram zasadnutí na rok 2019

Rámcové úlohy MsZ na rok 2019, Časový harmonogram zasadnutí MsR, MsZ a komisií MsZ na rok 2019

Rámcové úlohy MsZ na rok 2019

    j a n u á r   2019

   1. Voľba hlavného kontrolóra mesta

   f e b r u á r  2019

       1. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Leviciach 

 2. Informatívna správa o sťažnostiach a petíciách riešených v roku 2018

  3. Informatívna správa o činnosti MsÚ, MsZ, MsR a komisií MsZ v meste Levice za  rok 2018

  4. Komunitný plánu sociálnych služieb mesta Levice na roky 2019-2023

  5. Správa o podpísaných splátkových kalendároch primátorom mesta v roku 2018

  6. Požiadavky fyzických a právnických osôb o prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva mesta Levice do vlastníctva fyzických a právnických osôb, v prípade, že takéto požiadavky MsÚ budú doručené

  7. Požiadavky fyzických a právnických osôb o prenájom nebytových priestorov v majetku mesta v prípade, že takéto požiadavky MsÚ budú doručené

  8. Návrh Dodatku k VZN mesta Levice č. 98 o termíne zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

  9. Schvaľovanie Zmien a doplnkov k ÚPN mesta Levice č. 17

10. Prerokovanie a schválenie obstarávania  zmien a doplnkov k ÚPN mesta Levice č. 18 na základe žiadostí

11. Informatívna správa o činnosti Spoločného obecného úradu za rok  2018

12. Prideľovanie dotácií podľa VZN mesta Levice č. 73 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám  a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta Levice

 a p r í l  2019

       1. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Leviciach 

  2. Záverečný účet mesta Levice za rok 2018

  3. Správa o stave pohľadávok k 31. 12. 2018

  4. Prideľovanie dotácií podľa VZN mesta Levice č. 73 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám  a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta Levice

  5. Informatívna správa o schválených rozpočtových opatreniach za II. polrok 2018

  6. Správa o výsledku inventarizácie za rok 2018

  7. Požiadavky fyzických a právnických osôb o prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva mesta Levice do vlastníctva fyzických a právnických osôb, v prípade, že takéto požiadavky MsÚ budú doručené

  8. Požiadavky fyzických a právnických osôb o prenájom nebytových priestorov v majetku mesta v prípade, že takéto požiadavky MsÚ budú doručené

  9. Správa o činnosti mesta v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

10. Správa o zabezpečenie zimnej údržby v období 2018/2019

11. Správa o výsledku verejného obstarávania u nadlimitných a podlimitných zákaziek za mesto Levice za II. polrok 2018

12. Správa o činnosti a rozbor výsledkov hospodárenia SŠZ Levice k 31. 12. 2018

13. Správa o činnosti a rozbor výsledkov hospodárenia MsKS Levice k 31. 12. 2018

14. Správa o činnosti a rozbor výsledkov hospodárenia MsP Levice k 31. 12. 2018

15. Správa o činnosti a rozbor výsledkov hospodárenia ZSoD k 31. 12. 2018

16. Správa o činnosti a rozbor výsledkov hospodárenia LTS, s.r.o. k 31. 12. 2018

17. Správa o činnosti a rozbor výsledkov hospodárenia Margita-Ilona, s.r.o. Levice k 31. 12. 2018

    j ú n  2019

       1. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Leviciach 

  2. Požiadavky fyzických a právnických osôb o prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva mesta Levice do vlastníctva fyzických a právnických osôb, v prípade, že takéto požiadavky MsÚ budú doručené

  3. Požiadavky fyzických a právnických osôb o prenájom nebytových priestorov v  majetku mesta v prípade, že takéto požiadavky MsÚ budú doručené

  4. Správa o plnení Programu rozvoja mesta Levice na roky 2015 – 2020 za rok 2018

s e p t e m b e r  2019

       1. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Leviciach 

  2. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu  za I. polrok 2019 

  3. Informatívna správa o schválených rozpočtových opatreniach za I. polrok 2019  

  4. Požiadavky fyzických a právnických osôb o prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva mesta Levice do vlastníctva fyzických a právnických osôb, v prípade, že takéto požiadavky MsÚ budú doručené

  5. Požiadavky fyzických a právnických osôb o prenájom nebytových priestorov v  majetku mesta v prípade, že takéto požiadavky MsÚ budú doručené

  6. Správa o výsledku verejného obstarávania u nadlimitných a podlimitných zákaziek za mesto Levice za I. polrok 2019

  7. Správa o činnosti a rozbor výsledkov hospodárenia SŠZ Levice k 30. 06. 2019

  8. Správa o činnosti a rozbor výsledkov hospodárenia MsKS Levice k 30. 06. 2019

  9. Správa o činnosti a rozbor výsledkov hospodárenia LTS, s.r.o. Levice k 30. 06. 2019

10. Správa o činnosti a rozbor výsledkov hospodárenia Margita-Ilona, s.r.o. Levice k 30. 06. 2019

11. Správa o činnosti a rozbor výsledkov hospodárenia MsP Levice k 30. 06. 2019

12. Správa o činnosti a rozbor výsledkov hospodárenia ZSoD k 30. 06. 2019

d e c e m b e r  2019

       1. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Leviciach 

  2. Návrh Rámcových úloh MsZ a návrh časového harmonogramu zasadnutí MsR, MsZ a komisií MsZ na rok 2020

  3. Návrh rozpočtu mesta Levice na roky 2020 - 2022

  4. Informácia o poskytnutí dotácií primátorom mesta v zmysle VZN mesta Levice č. 73 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta Levice

  5. Požiadavky fyzických a právnických osôb o prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva mesta Levice do vlastníctva fyzických a právnických osôb, v prípade, že takéto požiadavky MsÚ budú doručené

  6. Požiadavky fyzických a právnických osôb o prenájom nebytových priestorov v  majetku mesta v prípade, že takéto požiadavky MsÚ budú doručené

  7. Schvaľovanie Zmien a doplnkov k ÚPN mesta Levice č. 18

Spracované na základe podkladov predložených oddeleniami MsÚ.

 

V Leviciach, dňa 06. 12. 2018

                                                                                             

                                                                                                          RNDr. Ján Krtík

                                                                                                           primátor mesta

 

Časový  harmonogram zasadnutí MsR, MsZ, komisií MsZ na rok 2019

 

MsR                                                   MsZ                                                    mimoriadne MsZ

                                                                                                                       24. 01. 2019

07. 02. 2019                                       21. 02. 2019

11. 04. 2019                                       25. 04. 2019

13. 06. 2019                                       27. 06. 2019

12. 09. 2019                                       26. 09. 2019

28. 11. 2019                                       12. 12. 2019

 

 

komisia MsZ finančná, správy mestského majetku a regionálneho rozvoja

    04. 02. 2019

    08. 04. 2019

    10. 06. 2019

    09. 09. 2019

    25. 11. 2019

komisia MsZ sociálna a bytová

    04. 02. 2019

    08. 04. 2019

    10. 06. 2019

    09. 09. 2019

    25. 11. 2019

komisia MsZ dopravy a správy mestských komunikácií, výstavby a ÚP

    05. 02. 2019

    09. 04. 2019

    11. 06. 2019

    10. 09. 2019

    26. 11. 2019

komisia MsZ životného prostredia, komunálnych vecí

    05. 02. 2019

    09. 04. 2019

    11. 06. 2019

    10. 09. 2019

    26. 11. 2019

komisia MsZ vzdelávania a mládeže 

    05. 02. 2019

    09. 04. 2019

    11. 06. 2019

    10. 09. 2019

    26. 11. 2019

komisia MsZ športu

    04. 02. 2019

    08. 04. 2019

    10. 06. 2019

    09. 09. 2019

    25. 11. 2019

komisia MsZ kultúry

    05. 02. 2019

    09. 04. 2019

    11. 06. 2019

    10. 09. 2019

    26. 11. 2019

komisia MsZ obchodu, služieb a cestovného ruchu  

    05. 02. 2019

    09. 04. 2019

    11. 06. 2019

    10. 09. 2019

    26. 11. 2019

komisia pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti Čankov

    05. 02. 2019

    09. 04. 2019

    11. 06. 2019

    10. 09. 2019

    26. 11. 2019

komisia pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti

Malý Kiar

    04. 02. 2019

    08. 04. 2019

    10. 06. 2019

    09. 09. 2019

    25. 11. 2019

komisia pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti  Horša

    04. 02. 2019

    08. 04. 2019

    10. 06. 2019

    09. 09. 2019

    25. 11. 2019

komisia pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti Kalinčiakovo      

    05. 02. 2019

    09. 04. 2019

    11. 06. 2019

    10. 09. 2019

    26. 11. 2019

 

komisia na zabezpečovanie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcie primátora mesta a poslancov MsZ

 

komisia MsZ na  prešetrovanie sťažností  proti činnosti  poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta

V Leviciach, dňa 06. 12. 2018

 

                                                                                                          RNDr. Ján Krtík

                                                                                                           primátor mesta


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
14.10.2019
ÚvodÚvodná stránka