Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

referát daní a poplatkov

Pracovníčky oddelenia a referátu

Ing. Alica Holeksová, vedúca oddelenia

tel: 036 / 6 350 255, prízemie

e-mail: alica holeksova @ levice.sk , of @ levice.sk
 

Ing. Eva Ördöghová, vedúca referátu daní a poplatkov

tel: 036 / 6 350 219, prízemie (vchod z boku budovy), č. dv. 112

e-mail: eva ordoghova @ levice.sk , dane @ levice.sk
 

Eva Halabuková, referentka pre daň z nehnuteľností

tel: 036 / 6 350 210, prízemie (vchod z boku budovy), č. dv. 111

e-mail: eva.halabukova @ levice.sk, dane.nehnutelnosti @ levice.sk
 

Katarína Simanderová, referentka pre daň z nehnuteľností

tel.: 036/ 6 350 212, prízemie (vchod z boku budovy), č. dv. 111

e-mail: katarina.simanderova @ levice.sk, dane.nehnutelnosti @ levice.sk
 

Ing. Jana Drappanová, referentka pre daň z nehnuteľností

tel.: 036 / 6 350 266, prízemie (vchod z boku budovy), č. dv. 111

e-mail: jana.drappanova @ levice.sk, dane.nehnutelnosti @ levice.sk

 

Sylvie Živická, referentka dane za psa, ubytovanie, poplatku za komunálne odpady pre mimolevičanov

tel.: 036/ 6350 284, prízemie (vchod z boku budovy)

e-mail: sylvie.zivicka @ levice.sk, komunalny.odpad @ levice.sk


Ingrid Denková, referentka poplatku za komunálny odpad pre fyzické osoby

tel.: 036 / 6 350 218, prízemie (vchod z boku budovy)

e-mail: ingrid.denkova @ levice.sk, komunalny.odpad @ levice.sk
 

Gizela Tuhobová, referentka poplatku za komunálny odpad pre fyzické osoby

tel.: 036 / 6 350 276, prízemie (vchod z boku budovy)

e-mail: gizela.tuhobova @ levice.sk, komunalny.odpad @ levice.sk
 

Mgr. Martina Kováčová, referentka pre miestne dane a poplatok za komunálne odpady pre právnické osoby

tel.: 036 / 6 350 265, prízemie (vchod z boku budovy)

e-mail: martina.kovacova @ levice.sk,  poplatky @ levice.sk


 

Náplň činnosti referátu

Úsek daní a poplatkov

 • určuje každoročne výšku sadzby dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov všeobecne záväzným nariadením obce s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia s tým, že v jednotlivých častiach obce môžu byť rozdiele sadzby dane,
 • podľa miestnych podmienok poskytuje daňové úľavy na dani z pozemkov, dani zo stavieb a dani z bytov s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia,
 • vyzýva daňovníka, aby podal daňové priznanie a zvýšiť vyrubenú daň až do 10 % daňovej povinnosti, ak priznanie nebolo podané včas,
 • vyrubuje daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov každoročne do 15. marca bežného zdaňovacieho obdobia podľa stavu k 1. januáru, ak zaniknú podmienky na oslobodenie od dane v priebehu roka za toto zdaňovacie obdobie vyrubí daň do 30 dní po podaní daňového priznania,
 • v súvislosti s predchádzajúcim vyrubuje penále platobným výmerom,
 • v individuálnych prípadoch vykonáva opatrenia na odstránenie tvrdosti, ktoré by mohli z tohto zákona vzniknúť,
 • rozhoduje o charaktere predmetnej veci, ak vzniknú pochybnosti, či nejakú vec treba považovať za stavbu podľa tohto zákona po prerokovaní s príslušným orgánom štátnej správy, prípadne požiada o rozhodnutie min. financií, ktoré rozhodne po prerokovaní s min. životného prostredia.

 

Úsek miestnych poplatkov

 • vyberá miestne poplatky: za užívanie verejného priestranstva, za užívanie bytu, alebo časti bytu na iné účely, ako na bývanie, za ubytovaciu kapacitu, za kúpeľný a rekreačný pobyt, za psa, zo vstupného, z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, za vjazd motorových vozidiel do historických častí miest, z reklamy, za zábavné hracie prístroje, za predajné automaty,
 • vyrubuje platobným výmerom poplatky,
 • môže zvýšiť včas nezaplatené (neodvedené) poplatky najviac o 50 %,
 • vykonáva správu poplatkov, ak ich vo svojom územnom obvode zaviedla,
 • stanovuje po zavedení poplatkov všeobecne záväzným nariadením druhy miestnych poplatkov, ktoré sa v obci vyberajú, sadzbu poplatkov, podmienky, pri splnení ktorých sa poplatky môžu vyberať paušálnou sumou, a sumu paušálnych poplatkov, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku a ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť a prípadné úľavy a oslobodenie od poplatkov, spôsob a lehotu na uplatnenie poplatkovej úľavy, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatkov, pri poplatku za užívanie verejného priestranstva určí miesta, ktoré sú v obci verejným priestranstvom.
 • vykonáva správu poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb s trvalým a prechodným pobytom na území mesta,
 • vykonáva správu poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov fyzických osôb, ktorí vlastnia alebo užívajú nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (byt, nebytový priestor, záhradný a viničný domček, záhrada, vinica)
 • vedie evidenciu poplatníkov poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov,
 • na základe priznania predpisuje poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov podľa VZN mesta Levice č. 3 o miestnych poplatkoch,
 • vyhotovuje a zasiela platobné výmery poplatníkom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov,
 • v rámci správy poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v zmysle zákona SNR č. 511/1990 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov zasiela výzvy na úhradu nedoplatkov na tomto poplatku, následne zabezpečuje vymáhanie nedoplatkov v rámci daňového exekučného konania prípadne návrhom na vykonanie exekúcie prostredníctvom súdneho exekútora,
 • vykonáva miestne zisťovania a daňové kontroly (§ 14 a § 15 zák. SNR č. 511/1992 Zb.) v rámci referátu daní a poplatkov,
 • kontroluje plnenia príslušných ustanovení VZN mesta Levice č. 3 o miestnych poplatkoch.

 

Úsek správy daní a poplatkov

 • spracováva podklady k vydávaniu rozhodnutia o: zastupovaní, delegovaní, vylúčení zo zastupovania, oprave zápisnice, predĺžení lehoty, námietkach, vylúčení pracovníkov správcu dane, zastavení daňového konania, prerušení daňového konania, predvedení, priznaní trov, registračnej a oznamovacej povinnosti, predložení dokladov, pokutách, pozastavení činnosti, záznamovej povinnosti, predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, určení dane v prípade nepodania daňového priznania alebo hlásenia, vyrubení dane a jej doplatku, zastavení odvolacieho konania, odvolaní, sťažnosti, námietke a reklamácii, obnove konania oprave zrejmých omylov, odklade platenia a povolenie splátok, výrobe úrokov, odpustení daň. nedoplatku, odpísaní nedoplatku pre nevymožiteľnosť, zvýšení dane, zabezpečení úhrady na nesplatenú alebo nevyrubenú daň, záložnom práve,
 • vydáva oznámenie o: začatí daňového konania, začatí konania o pozastavenie činnosti, začatí na určenie dane, pokutách, právoplatnosti záložného práva,
 • vydáva výzvy na: určenie spoločného zástupcu, súčinnosť, podanie daňového priznania, doplnenie údajov, doplnenie údajov, doplnenie odvolania, zaplatenie nedoplatku, o vyhľadávaní,
 • vydáva príkaz na daňovú kontrolu, určenie spoločného zástupcu, vydáva dožiadania voči iného správcovi dane, v rámci súčinnosti tretích osôb môže požiadať o oznámenie údajov, postupuje odvolania, spracúva predkladaciu správu, predvoláva na daňové konanie,
 • v rámci daňového exekučného konania spracúva podklady k vydaniu nasledovných dokladov: rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania, daňová exekučná výzva, výkaz daňových nedoplatkov, daňový exekučný príkaz, oprava daňového exekučného príkazu, zastavenie daňového exekučného konania, daňová exekúcia zrážkami zo mzdy, daňová exekúcia zrážkami z iných príjmov, daňová exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke.

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
14.10.2019
ÚvodÚvodná stránka