Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

referát životného prostredia

Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca oddelenia životného prostredia a komunálnych vecí

tel. č. 6350 254, 2. poschodie, č.dv. 81

e-mail: ouzv@levice.sk

 

Ing. Gabriela Danišová, referentka pre tvorbu a ochranu verejnej zelene a detských ihrísk
tel.: 036 / 6 350 233, 2. posch., č .dv. 83

e-mail: zelen@levice.sk
 

Mgr. Róbert Valovič, referent pre údržbu zelene a čistoty

tel.:  036 / 6 350 233, 2 posch.., č. dv. 83

e-mail: udrzba.zelene@levice.sk

 

Ing. Darina Tóthová, referentka pre ochranu vody, pôdy a ovzdušia
tel.: 036 / 6 350 267, 2. posch., č .dv. 82

e-mail: zivotne.prostredie@levice.sk


Viliam Stančik, stráž na skládke Malý Kiar


 

Náplň činnosti referátu

Úsek životného prostredia

* zabezpečuje výkon št. správy vo veciach tvorby a ochrany životného prostredia,
* zabezpečuje ochranu životného prostredia,
* pripravuje stanoviská k určeniu dobývacieho priestoru, nachádzajúceho sa na jeho území,
* pripravuje žiadosti o poskytnutie prostriedkov z fondu ŽP,
* sprístupňuje informácie o životnom prostredí,
* pripravuje stanoviská a opatrenia mesta k zámerom podliehajúcim posudzovaniu vplyvov na ŽP (EIA),
* organizuje jarné a jesenné upratovanie mesta a mestských častí,
* spolupracuje s komisiami MsZ,
* zabezpečuje vytváranie podmienok pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd,
* pripravuje úpravu, obmedzenie, resp. zákaz všeob. používania povrchových vôd,
* pripravuje obmedzenie, resp. inú úpravu zásobovania pitnou vodou, príp. používanie pitnej vody pri jej nedostatku,
* zabezpečuje št. správu vodného hospodárstva,
* ukladá opatrenia v prípade poškodenia verejného vodovodu alebo kanalizácie,
* pripravuje povolenia na odber a iné používania podzemných vôd podľa § 8 ods. 1 a,b/ zákona č. 138/73 Zb. v znení neskorších predpisov, pre potreby občanov (domácností),
* pripravuje rozhodnutia pre zriaďovanie, zmeny a zruš. vodohosp. diel v súvislosti s týmto odberom,
* pripravuje rozhodnutia k sporom o zriadení príp. zrušenie prípojky na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu ak prípojka nie je vodohosp. dielom,
* pripravuje vyjadrenia podľa § 14 vodného zákona v prípadoch, v ktorých je príslušné vydávať povolenie alebo súhlas mesto,
* zabezpečuje výkon vodohosp. dozoru,
* zabezpečuje čistenie priekop a vodotokov v meste a mestských častiach,
* zabezpečuje výkon št. správy pre malé zdroje znečisťovanie ovzdušia (MZZO),
* pripravuje stanoviská k povoľovaniu stavieb MZZO,
* kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov MZZO,
* navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
* ukladá pokuty za porušenie povinností prevádzkovateľom MZZO,
* nariaďuje odstavenie MZZO alebo obmedzenie jeho prevádzky,
* dáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín MZZO,
* pripravuje rozhodnutia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia PO a FO oprávnenými na podnikanie, prevádzkujúcich MZZO,
* pripravuje rozhodnutia o uložení pokuty za nesplnenie povinnosti oznamovania údajov a rozhodnutí mesta,
* prijíma oznámenia prevádzkovateľov MZZO o spotrebe palív a surovín a ďalších údajoch pre zistenie množstva škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok,
* pripravuje návrh VZN mesta o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia MZZO a o náležitostiach oznámenia,
* pripravuje VZN mesta o nakladaní s komunálnym odpadom,
* pripravuje vyjadrenia k návrhom programov odpad. hospodárstva pôvodcov odpadov pôsobiacich na území mesta,
* pripravuje vyjadrenia k zriadeniu a umiestneniu zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
* pripravuje vyjadrenia k hláseniam o nakladaní s nebezpečným odpadom na území mesta,
* pripravuje návrh programu odpadového hosp. mesta a predkladá ho na schvaľovanie orgánom mesta a orgánu št. správy a zabezpečuje jeho realizáciu,
* zabezpečuje zneškodňovanie odpadov z územia mesta prostredníctvom nájomcu verejno-prospešných služieb,
* zabezpečuje prevádzkovanie zariadenia mesta na zneškodňovanie stavebnej sute v Malom Kiari,
* zabezpečuje monitoring uzatvorenej mestskej skládky TKO Richňava,
* pripravuje vyjadrenia k výrubom stromov na území mesta,
* vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu drevín na území mesta,
* poskytuje súčinnosť mesta pri určení miesta náhradnej výsadby drevín žiadateľovi o výrub,
* vypracováva harmonogramy zabezpečovania verejno-prospešných služieb na úseku zelene,
* vypracováva pasportizáciu zelene, úpravu verejných priestranstiev,
* zabezpečuje v spolupráci s referátom informatiky digitalizáciu pasportu zelene,
* zabezpečuje dodržiavanie MÚSES,
* zabezpečuje návrhy, resp. realizáciu zariadení pre hry detí a mládeže v obytných zónach v nadväznosti na plochy verejnej zelene,
* vyhodnocuje ŽP na území sídla a vypracováva návrhy na jeho zlepšenie,
* pripravuje návrhy riešenia menších plôch verejnej zelena na území mesta a mestských častí,
* zabezpečuje dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu na území mesta,
* rieši sťažnosti občanov v oblasti nadmerného hluku a vibrácií,
* zabezpečuje odchyt túlavých psov,
* vypracováva záväzné stanoviská k vyňatiu z PPF,
* vypracováva podmienky pre zveľaďovanie a ochranu pôdneho a lesného fondu,
* zabezpečuje agendu súvisiacu so zmenou kultúry pozemku,
* hlási výskyt nebezpečných škodcov alebo podozrenie z neho, vedie podrobnú evidenciu všetkých pozemkov zamorených škodcami vnútornej karantény vo svojom obvode, kontroluje či a ako užívatelia pozemkov (aj neobrábaných) vykonávajú ochranu pozemkov, porastov a vlastných skladov proti škodcom,
* spolupracuje pri organizovaní, zabezpečovaní a kontrole ochrane pozemkov proti škodcom, udeľuje súhlasy na vyrúbanie rozptýlených ovocných stromov,
* rieši problematiku divokých skládok v zmysle § 18 zák. NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch,
* organizačne zabezpečuje zber objemného odpadu, drobného stavebného odpadu,
* kontroluje plnenie príslušných ustanovení VZN o odpadoch a vypracovávanie sankčných postihov,
* vypracováva štatistické hlásenia,
* pripravuje rozhodnutia o používaní vôd bez náhrady, o úprave obmedzení, prípadne o zákaze nakladania s vodami, ak to vyžadujú vodohospodárske alebo iné dôležité záujmy spoločnosti, bezpečnosť osôb alebo vodohospodárskych diel, prípadne zariadení, ochrana rybárstva,
* vydáva povolenia na niektoré činnosti,
* vydáva súhlas na stavby, zariadenia, prípadne na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť vodné pomery,
* určuje zátopové územia a rozsah pozemkov a oznamuje ich stavebným úradom,
* schvaľuje kanalizačné poriadky,
* vydáva povolenia na vypúšťanie vôd, ktoré na dodržanie najvyššej prípustnej miery znečistenia vyžadujú predchádzajúce čistenia,
* rozhoduje o pripojení prípojky v prípade sporu o zriadení prípojky,
* vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ochrany drevín,
* ukladá nevyhnutné opatrenia na ozdravenie dreviny vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, na ktorom drevina rastie alebo rozhoduje o jej vyrúbaní,
* prijíma oznámenia o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,
* zabezpečuje úlohy na úseku náhradnej výsadby,
* prijíma oznámenia chovateľov včiel o trvalých stanovištiach včelstiev a o kočovných stanovištiach včelstiev,
* prijíma oznámenia chovateľa včiel o tom, že v dôsledku ničenia škodcov došlo k uhynutiu včiel,
 


 

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
25.8.2019
ÚvodÚvodná stránka