Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

referát životného prostredia

Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca oddelenia životného prostredia a komunálnych vecí

tel. č. 6350 254, 2. poschodie, č.dv. 81

e-mail: eva.urgeova @ levice.sk

 

Ing. Timotej Halasi, referent pre tvorbu a ochranu verejnej zelene a detských ihrísk

tel.: 036 / 6 350 233, 2. posch., č .dv. 83

e-mail: timotej.halasi @ levice.sk

 

Mgr. Róbert Valovič, referent pre údržbu zelene a čistoty

tel.:  036 / 6 350 233, 2 posch., č. dv. 83

e-mail: robert.valovic @ levice.sk

 

Ing. Darina Tóthová, referentka pre ochranu vody, pôdy a ovzdušia

tel.: 036 / 6 350 267, 2. posch., č .dv. 82

e-mail: darina.tothova @ levice.sk

 


 

Náplň činnosti referátu

Úsek životného prostredia

 • zabezpečuje výkon št. správy vo veciach tvorby a ochrany životného prostredia,
 • zabezpečuje ochranu životného prostredia,
 • pripravuje stanoviská k určeniu dobývacieho priestoru, nachádzajúceho sa na jeho území,
 • pripravuje žiadosti o poskytnutie prostriedkov z fondu ŽP,
 • sprístupňuje informácie o životnom prostredí,
 • pripravuje stanoviská a opatrenia mesta k zámerom podliehajúcim posudzovaniu vplyvov na ŽP (EIA),
 • organizuje jarné a jesenné upratovanie mesta a mestských častí,
 • spolupracuje s komisiami MsZ,
 • zabezpečuje vytváranie podmienok pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd,
 • pripravuje úpravu, obmedzenie, resp. zákaz všeob. používania povrchových vôd,
 • pripravuje obmedzenie, resp. inú úpravu zásobovania pitnou vodou, príp. používanie pitnej vody pri jej nedostatku,
 • zabezpečuje št. správu vodného hospodárstva,
 • ukladá opatrenia v prípade poškodenia verejného vodovodu alebo kanalizácie,
 • pripravuje povolenia na odber a iné používania podzemných vôd podľa § 8 ods. 1 a,b/ zákona č. 138/73 Zb. v znení neskorších predpisov, pre potreby občanov (domácností),
 • pripravuje rozhodnutia pre zriaďovanie, zmeny a zruš. vodohosp. diel v súvislosti s týmto odberom,
 • pripravuje rozhodnutia k sporom o zriadení príp. zrušenie prípojky na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu ak prípojka nie je vodohosp. dielom,
 • pripravuje vyjadrenia podľa § 14 vodného zákona v prípadoch, v ktorých je príslušné vydávať povolenie alebo súhlas mesto,
 • zabezpečuje výkon vodohosp. dozoru,
 • zabezpečuje čistenie priekop a vodotokov v meste a mestských častiach,
 • zabezpečuje výkon št. správy pre malé zdroje znečisťovanie ovzdušia (MZZO),
 • pripravuje stanoviská k povoľovaniu stavieb MZZO,
 • kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov MZZO,
 • navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • ukladá pokuty za porušenie povinností prevádzkovateľom MZZO,
 • nariaďuje odstavenie MZZO alebo obmedzenie jeho prevádzky,
 • dáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín MZZO,
 • pripravuje rozhodnutia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia PO a FO oprávnenými na podnikanie, prevádzkujúcich MZZO,
 • pripravuje rozhodnutia o uložení pokuty za nesplnenie povinnosti oznamovania údajov a rozhodnutí mesta,
 • prijíma oznámenia prevádzkovateľov MZZO o spotrebe palív a surovín a ďalších údajoch pre zistenie množstva škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok,
 • pripravuje vyjadrenia k návrhom programov odpad. hospodárstva pôvodcov odpadov pôsobiacich na území mesta,
 • pripravuje vyjadrenia k zriadeniu a umiestneniu zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
 • pripravuje vyjadrenia k hláseniam o nakladaní s nebezpečným odpadom na území mesta,
 • pripravuje návrh programu odpadového hosp. mesta a predkladá ho na schvaľovanie orgánom mesta a orgánu št. správy a zabezpečuje jeho realizáciu,
 • zabezpečuje zneškodňovanie odpadov z územia mesta prostredníctvom nájomcu verejno-prospešných služieb,
 • zabezpečuje prevádzkovanie zariadenia mesta na zneškodňovanie stavebnej sute v Malom Kiari,
 • zabezpečuje monitoring uzatvorenej mestskej skládky TKO Richňava,
 • pripravuje vyjadrenia k výrubom stromov na území mesta,
 • vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu drevín na území mesta,
 • poskytuje súčinnosť mesta pri určení miesta náhradnej výsadby drevín žiadateľovi o výrub,
 • vypracováva harmonogramy zabezpečovania verejno-prospešných služieb na úseku zelene,
 • vypracováva pasportizáciu zelene, úpravu verejných priestranstiev,
 • zabezpečuje v spolupráci s referátom informatiky digitalizáciu pasportu zelene,
 • zabezpečuje dodržiavanie MÚSES,
 • zabezpečuje návrhy, resp. realizáciu zariadení pre hry detí a mládeže v obytných zónach v nadväznosti na plochy verejnej zelene,
 • vyhodnocuje ŽP na území sídla a vypracováva návrhy na jeho zlepšenie,
 • pripravuje návrhy riešenia menších plôch verejnej zelena na území mesta a mestských častí,
 • zabezpečuje dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu na území mesta,
 • rieši sťažnosti občanov v oblasti nadmerného hluku a vibrácií,
 • zabezpečuje odchyt túlavých psov,
 • vypracováva záväzné stanoviská k vyňatiu z PPF,
 • vypracováva podmienky pre zveľaďovanie a ochranu pôdneho a lesného fondu,
 • zabezpečuje agendu súvisiacu so zmenou kultúry pozemku,
 • hlási výskyt nebezpečných škodcov alebo podozrenie z neho, vedie podrobnú evidenciu všetkých pozemkov zamorených škodcami vnútornej karantény vo svojom obvode, kontroluje či a ako užívatelia pozemkov (aj neobrábaných) vykonávajú ochranu pozemkov, porastov a vlastných skladov proti škodcom,
 • spolupracuje pri organizovaní, zabezpečovaní a kontrole ochrane pozemkov proti škodcom, udeľuje súhlasy na vyrúbanie rozptýlených ovocných stromov,
 • rieši problematiku divokých skládok v zmysle § 18 zák. NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch,
 • organizačne zabezpečuje zber objemného odpadu, drobného stavebného odpadu,
 • kontroluje plnenie príslušných ustanovení VZN o odpadoch a vypracovávanie sankčných postihov,
 • vypracováva štatistické hlásenia,
 • pripravuje rozhodnutia o používaní vôd bez náhrady, o úprave obmedzení, prípadne o zákaze nakladania s vodami, ak to vyžadujú vodohospodárske alebo iné dôležité záujmy spoločnosti, bezpečnosť osôb alebo vodohospodárskych diel, prípadne zariadení, ochrana rybárstva,
 • vydáva povolenia na niektoré činnosti,
 • vydáva súhlas na stavby, zariadenia, prípadne na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť vodné pomery,
 • určuje zátopové územia a rozsah pozemkov a oznamuje ich stavebným úradom,
 • schvaľuje kanalizačné poriadky,
 • vydáva povolenia na vypúšťanie vôd, ktoré na dodržanie najvyššej prípustnej miery znečistenia vyžadujú predchádzajúce čistenia,
 • rozhoduje o pripojení prípojky v prípade sporu o zriadení prípojky,
 • vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ochrany drevín,
 • ukladá nevyhnutné opatrenia na ozdravenie dreviny vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, na ktorom drevina rastie alebo rozhoduje o jej vyrúbaní,
 • prijíma oznámenia o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,
 • zabezpečuje úlohy na úseku náhradnej výsadby,
 • prijíma oznámenia chovateľov včiel o trvalých stanovištiach včelstiev a o kočovných stanovištiach včelstiev,
 • prijíma oznámenia chovateľa včiel o tom, že v dôsledku ničenia škodcov došlo k uhynutiu včiel,
   

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
14.10.2019
ÚvodÚvodná stránka