Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá a formuláre

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Ochrana osobných údajov
 ochrana_osobnych_udajov.docx (15.9 kB) (15.9 kB)

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
 ziadost_o_uzemnoplanovaciu_informaciu.rtf (43.3 kB) (43.3 kB)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 Navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.rtf (1.1 MB) (1.1 MB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 Ziadost_o_stavebne_povolenie.rtf (1.1 MB) (1.1 MB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením
 Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením.rtf (1.1 MB) (1.1 MB)

Žiadosť o kolaudáciu
 Ziadost_o_kolaudaciu.rtf (1.1 MB) (1.1 MB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.rtf (534.7 kB) (534.7 kB)

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby
 Ziadost_o_zmenu_ucelu_uzivania_stavby.rtf (1 MB) (1 MB)

Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlasenie_drobnej_stavby.rtf (1.1 MB) (1.1 MB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 Ohlasenie_,_stavebnych_uprav_a_udrziavacich_prac.rtf (1.1 MB) (1.1 MB)

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta - určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadeni
 Ziadost_o_vyhradenie_parkovacieho_miesta_-_urcenie_pouzitia_dopravneho_znacenia_a_dopravnych_zariadeni.RTF (44.1 kB) (44.1 kB)

Žiadosť o povolenie na odstavenie motorového vozidla - vyhradenie parkovacieho miesta ZŤP
 Ziadost_o_povolenie_na_odstavenie_motoroveho_vozidla_-_vyhradenie_parkovacieho_miesta_ZTP.rtf (42.9 kB) (42.9 kB)

Ohlásenie stavebnych úprav cestného telesa a súčasti pozemnej komunikácie, udržiavacích prác na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikacií, udržiavacích prác na stavbe
 Ohlasenie_stavebnych_uprav_cestneho_telesa_a_sucasti _pozemnej_komunikacie,_udrziavacich_prac_na_cestnom_telese_a_na sucastiach_pozemnych_komunikacii_ udrziavacich_prac_na_stavbe.RTF (50 kB) (50 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie - dopravné stavby
 STAVEBNE POVOLENIE - DOPRAVA.docx (34.1 kB) (34.1 kB)

Kolaudačné rozhodnutie - dopravné stavby
 KOLAUDAČNE ROZHODNUTIE - DOPRAVA.docx (32.2 kB) (32.2 kB)

Ohlásenie stavebných úprav miestnej komunikácie
 OHLASENIE - DOPRAVA.docx (14.4 kB) (14.4 kB)

Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie
 uzavierka.docx (15.6 kB) (15.6 kB)

Pripojenie rodinného domu na miestnu komunikáciu - rozhodnutím
 pripojenie_na_MK_rozhodnutim.docx (15.7 kB) (15.7 kB)

Pripojenie rodinného domu na miestnu komunikáciu - záväzným stanoviskom
 pripojenie_na_MK_zavaznym_stanoviskom.docx (16.2 kB) (16.2 kB)

Pripojenie stavby alebo komunikácie na miestnu komunikáciu
 PRIPOJENIE NA MK.docx (15.2 kB) (15.2 kB)

Určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení
 urcenie_DZ.docx (16.4 kB) (16.4 kB)

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie - rozkopávka
 ZVLAŠT.UŽIV - ROZKOPAVKA-PRETLAK.docx (17.8 kB) (17.8 kB)

Dodatočné povolenie na rozkopávku
 ZVLAŠT. UŽIV- DODATOČNA ROZKOP.docx (17 kB) (17 kB)

Písomný záväzok k rozkopávke
 Písomný záväzok.rtf (31.8 kB) (31.8 kB)

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie - akcie
 zvlastne_uzivanie_akcie.docx (15.9 kB) (15.9 kB)

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie - zaujatie verejného priestranstva
 ZVLAŠTNE UŽIVANIE - ZAUJATIE VP.docx (15.5 kB) (15.5 kB)

Oddelenie životného prostredia a komunálnych vecí

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - fyzická osoba
 ziadost_vyrub_dreviny_FO.docx (25.2 kB) (25.2 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny - právnická osoba
 ziadost_vyrub_dreviny_PO.docx (23.9 kB) (23.9 kB)

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie SHR
 shr2018.pdf (28.2 kB) (28.2 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
 Žiadosť o povolenie na predaj a poskytovanie služieb na trhovom mieste_2018.pdf (30.8 kB) (30.8 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva
 Ziadost_zvp2018.pdf (31.2 kB) (31.2 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva prenosným reklamným, informačným a propagačným zariadením
 ZiadostZVPIRP2018.pdf (29.1 kB) (29.1 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky
 Ziadost_o_povolenieMZZO.pdf (26.4 kB) (26.4 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja
znečisťovania ovzdušia
 Ziadost_o_suhlas_k_stavbeMZZO.pdf (25.5 kB) (25.5 kB)

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby – domovej studne
 tlačOdbPodzVôdaStudňa.pdf (39.9 kB) (39.9 kB)

Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
 TlačKolaudStudne.pdf (29.9 kB) (29.9 kB)

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
 Tlacivo oznamenie.pdf (28.8 kB) (28.8 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k trvalému alebo dočasnému odňatiu poľnohospodárskej pôdy
 TLACIVO.pdf (33.6 kB) (33.6 kB)

Oznámenie o stavebných prácach na pohrebiskách
 oznamenie_stavebnych_prac_na_hrobovom_mieste.docx (15 kB) (15 kB)

Oznamovacia povinnosť nájomcu hrobového miesta
 oznamovacia_povinnost_najomcu_hroboveho_miesta.docx (24.2 kB) (24.2 kB)

Žiadosť o nájom hrobového miesta
 ziadost_o_najom_hroboveho_miesta.docx (25.8 kB) (25.8 kB)

Žiadosť o ukončenie nájmu hrobového miesta
 ziadost_o_ukoncenie_najmu_hroboveho_miesta.docx (25.2 kB) (25.2 kB)

Žiadosť o vrátenie platby za nájom k hrobovému miestu
 ziadost_o_vratenie_platby.docx (23.1 kB) (23.1 kB)

Oddelenie služieb občanom a organizáciám

Žiadosť o slávnostné pozdravenie jubilanta
 Ziadost_o_slavnostne_pozdravenie_jubilanta.docx (33.4 kB) (33.4 kB)

Žiadosť o slávnostné uvítanie dieťaťa do života
 Ziadosť_o_slavnostne_uvitanie_dietata_do_zivota.docx (32.9 kB) (32.9 kB)

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
 Ziadost_o_pridelenie_bytu_priloha_k_VZN_126.docx (36 kB) (36 kB)

Oznamovacia povinnosť o uskutočnení verejných kultúrnych podujatí
 Oznamovacia_povinnost_kulturne_podujatia.docx (25.7 kB) (25.7 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.docx (24 kB) (24 kB)

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 Ziadost_o_zabezpecenie_poskytovania_socialnej_sluzby.docx (20.9 kB) (20.9 kB)

Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky
 Ziadost_o_poskytnutie_jednorazovej _davky.docx (29.8 kB) (29.8 kB)

Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci
 Ziadost_o_poskytnutie_jednorazovej_davky_socialnej_pomoci.docx (28.2 kB) (28.2 kB)

Oddelenie organizačno právne

Oznámenie zhromaždenia
 Oznamenie_zhromazdenia.docx (14 kB) (14 kB)

Postup mesta Levice pri vybavovaní oznámení o konaní zhromaždenia podľa zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 zhromaždenie - postup.pdf (195.4 kB) (195.4 kB)

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
 tlacivo_ziadost_o_urcenie_supisneho_a_orientacneho_cisla.docx (18.2 kB) (18.2 kB)

Žiadosť o zmenu/zrušenie súpisného a orientačného čísla
 tlacivo_zrusenie_zmenu_supisneho_a_orientacneho_cisla.docx (17.2 kB) (17.2 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o súpisnom a orientačnom čísle
 tlačivo ziadost o vydanie potvrdenia o súpisnom a orientačnom čísle.docx (15 kB) (15 kB)

Vzory ohlasovacích lístkov
 Prihlasovacie_a_odhlasovacie_listky.docx (29.8 kB) (29.8 kB)

Žiadosť o zrušení trvalého pobytu obcana vlastníkom nehnuteľnosti
 ziadost_o_zrusenie_trvaleho_pobytu_obcana_vlastnikom_nehnutelnosti.docx (19.3 kB) (19.3 kB)

Čestné vyhlásenie - súhlas vlastníka s prihlásením na trvalý, alebo prechodný pobyt
 cestne_vyhlasenie_suhlas_vlastnika.docx (16.7 kB) (16.7 kB)

Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov
 ziadost_o_oslobodenie_od_sudnych_poplatkov.docx (14.8 kB) (14.8 kB)

Čestné vyhlásenie pre občana, ktorý chce predčasne ukončiť prechodný pobyt
 tlacivo_cestne_vyhlasenie_pre_obcana_ktory_chce_predcasne_ukoncit_prechodny_pobyt.docx (14.5 kB) (14.5 kB)

Žiadosť na zákaz poskytovania údajov o svojej osobe
 tlacivo_zakaz_poskytovania_udajov_o_svojej_osobe.docx (17.2 kB) (17.2 kB)

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa
 tlacivo_ziadost_o_oznamenie_miesta_pobytu_obyvatela.docx (17.4 kB) (17.4 kB)

Žiadosť o zrušenie prechodného pobytu obyvateľa vlastníkom
 tlacivo_ziadost_o_zrusenie_prechodneho_pobytu_obyvatela_vlastnikom.docx (17.3 kB) (17.3 kB)

Žiadosť o poskytnutie súhlasu obce k pobytu cudzincov
 žiadosť o poskytnutie súhlasu obce k pobytu cudzincov.docx (18.2 kB) (18.2 kB)

Čestné vyhlásenie k nehnuteľnosti k splnení podmienky podľa osobitných predpisov
 čestné vyhlásenie k nehnuteľnosti o splnení podmienok podľa osobitných predpisov.docx (21.9 kB) (21.9 kB)

Čestné vyhlásenie o počte osôb prihlásených k pobytu v predmetnom byte
 čestné vyhlásenie o počte osôb prihlásených k pobytu v predmetnom byte.docx (18.6 kB) (18.6 kB)

Matričný úrad

Žiadosť o vydanie matričného dokladu /rodný, sobášny a úmrtný list/
 Ziadost_o_vypis_matricneho_dokladu.docx (16.1 kB) (16.1 kB)

Oznámenie o späťprijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva /upustenia od spoločného priezviska/
 tlacivo_ziadost_o_spätprijatie_predosleho_priezviska.docx (14.5 kB) (14.5 kB)

Žiadosť o úradný výpis rodného – sobášneho listu ženy v tvare ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania
 tlacivo_priezvisko_bez_ova_RL_SL_par_19.docx (14.7 kB) (14.7 kB)

Oznámenie o určení druhého a tretieho mena , Oznámenie o zrušení zápisu druhého a tretieho mena , Oznámenia o zmene poradia mien
 Tlacivo_oznamenie_o_urceni_2_3_mena_zrusenie_zmena_poradia_mien.docx (14.8 kB) (14.8 kB)

Oddelenie správy a evidencie majetku

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
 Žiadosť o prenájom nebyt.priestorov.docx (19.7 kB) (19.7 kB)

Žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku mesta - pozemku
 Žiadosť o prenájom  nehnuteľného majetku mesta - pozemku.docx (17.1 kB) (17.1 kB)

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku mesta - pozemku
 Žiadosť o odkúpenie nehnuteľ.majetku - pozemku.docx (20.7 kB) (20.7 kB)

Oddelenie finančné

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Levice
 Príloha_c_1_ k_ VZN _mesta_Levice_c_73.docx (17.4 kB) (17.4 kB)

Rozpočet aktivity
 Priloha_c_2_k_VZN-mesta_Levice_c_73.docx (12.4 kB) (12.4 kB)

Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta
 Priloha_c_3_k_VZN_mesta_Levice_c_73.docx (12.5 kB) (12.5 kB)

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Levice
 Príloha_c_1_ k_ VZN _mesta_Levice_c_73.pdf (34.5 kB) (34.5 kB)

Rozpočet aktivity
 Priloha_c_2_k_VZN_mesta_Levice_c_73.pdf (21.6 kB) (21.6 kB)

Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta
 Priloha_c_3_k_VZN_mesta_Levice_c_73.pdf (22.7 kB) (22.7 kB)

Referát daní a poplatkov

Oznámenie právnických osôb k množstvovému zberu
 Oznámenie právnických osôb k množstvovému zberu.docx (18.7 kB) (18.7 kB)

Oznámenie k zníženiu poplatku za FO
 Oznámenie k zníženiu poplatku FO.docx (19.4 kB) (19.4 kB)

Oznámenie k poplatku za PO - zmena
 Oznámenie k poplatku za PO - zmena.docx (17.6 kB) (17.6 kB)

Oznámenie FO k poplatku
 oznámenie FO k poplatku.docx (19.1 kB) (19.1 kB)

Vyúčtovanie k dani za ubytovanie
 vyuctovanie k dani za ubytovanie.pdf (242.7 kB) (242.7 kB)

Spoločná domácnosť - prevzatie poplatkovej povinnosti
 spoločná domácnosť.pdf (91.8 kB) (91.8 kB)

Oznámenie k dani za ubytovanie
 oznámenie k dani za ubytovanie.pdf (249.2 kB) (249.2 kB)

Dohoda spoluvlastníkov nehnuteľnosti
 DOHODA.pdf (138.7 kB) (138.7 kB)

Oddelenie vnútornej prevádzky

Žiadosť o vydanie potvrdenia o odpracovanej dobe
 potvrdenie_o_odpracovanej_dobe.docx (30.4 kB) (30.4 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o bezpodĺžnosti voči mestu Levice
 potvrdenie_o_bezpodlznosti_voci_mestu.docx (16.2 kB) (16.2 kB)

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
27.5.2019
ÚvodÚvodná stránka