Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť ?

Ako vybaviť ?

Vážení občania,

v tejto časti nájdete základné informácie potrebné k vybaveniu žiadostí na mestskom úrade. V popise pri jednotlivých agendách sú uvedené podmienky, lehoty, poplatky, kontakty a potrebné prílohy  k  žiadostiam. Príslušné tlačivá sa nachádzajú aj  v časti tlačivá.

Vyplnené a podpísané žiadosti spolu s prílohami môžete poslať na adresu mestského úradu Nám. hrdinov 1, 934 32  Levice, alebo odovzdať osobne v Kancelárii prvého kontaktu mestského úradu.

Správny poplatok môžete zaplatiť osobne v pokladni mestského úradu alebo bankovým prevodom na č. ú 2200121009/5600

 

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľností, Daň za psa, Daň za ubytovanie, Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Evidencia obyvateľov

Hlásenie trvalého pobytu, Odhlásenie z trvalého pobytu, Prihlásenie na prechodný pobyt, Pobyt v zahraničí, Potvrdenie o trvalom pobyte, Zrušenie trvalého pobytu, Zrušenie prechodného pobytu, Žiadosť o oznámenie miesta pobytu občana, Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov, Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla stavbe

 

Matrika

Vydanie rodného, sobášneho, úmrtného listu, Vydanie rodného listu pre novorodenca, Zmena mena a priezviska, Určenie druhého, tretieho mena, Zrušenie druhého tretieho mena, Zmena poradia mien, Informácie pre snúbencov k žiadosti o uzavretie manželstva, Informácie pre pozostalých pri vybavovaní úmrtia

 

Výstavba a územné plánovanie

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, Žiadosť o stavebné povolenie, Návrh na kolaudáciu stavby, Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, Žiadosť o povolenie odstránenia stavby, Ohlásenie drobnej stavby, Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

 

Doprava a parkovanie

Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávky/  pretláčania, Dodatočné povolenie  na zvláštne užívanie pozemnej  komunikácie , Ohlásenie drobnej stavebnej úpravy miestnej /účelovej komunikácie, Povolenie na uzávierku miestnej / účelovej komunikácie, Určenie použitia trvalého / dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnej (účelovej) komunikácii, Povolenie na zvláštne užívanie komunikácií –  usporadúvanie akcií, Povolenie pripojenia/zmenu alebo úpravu pripojenia na pozemnú komunikáciu, Povolenie pripojenia/zmenu alebo úpravu pripojenia rodinného domu na pozemnú komunikáciu/ zriadenie vjazdu na pozemok – rozhodnutím, Povolenie pripojenia rodinného domu na pozemnú komunikáciu - záväzným stanoviskom, Stavebné  povolenie – dopravné stavby, Kolaudačné rozhodnutie – dopravné stavby, Povolenie na odstavenie motorového vozidla – vyhradenie parkovacieho miesta ZŤP, Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – umiestňovanie predmetov   (letná terasa, prezentovanie výrobkov pred predajňou  a pod.)

 

Podnikateľské a obchodné činnosti

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach, Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostných trhoch, Žiadosť o vydanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva prenosným reklamným, informačným a propagačným zariadením, Žiadosť o vydanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva

 

Majetok mesta

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov, Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku – pozemku, Žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku - pozemku

 

Byty

Žiadosť o pridelenie bytu, Žiadosť o prenájom bytu, Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu

 

Sociálne služby:

Žiadosť o jednorazovú dávku, Žiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci, Žiadosť o umiestnenie  v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári, Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári.

 

Osvedčovanie podpisov a listín

 

Životné prostredie

Zmena druhu poľnohospodárskej pôdy, Trvalé alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy, Povolenie výrubu drevín, Povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia, Súhlas na uvedenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky, Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia, Povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby - domovej studne, Kolaudácia vodnej stavby

 

Hrobové miesto

Nájom hrobového miesta, Úprava hrobového miesta, Oznámenie o zmene údajov nájomcu hrobového miesta, Ukončenie nájmu hrobového miesta, Vrátenie platby za hrobové miesto

 

Iné:

Potvrdenie o bezpodĺžnosti FO a PO voči mestu, Oznámenie konania verejného  kultúrneho podujatia, Vydanie rybárskeho lístka, Vydanie potvrdenia o odpracovaných rokoch, Súhlas na vykonanie verejnej zbierky

 

Tlačivá


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
22.10.2019
ÚvodÚvodná stránka