Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
 ziadost_o_uzemnoplanovaciu_informaciu.rtf (43.3 kB) (43.3 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie
 Ziadost_o_stavebne_povolenie.rtf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením
 Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením.rtf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Žiadosť o kolaudáciu
 Ziadost_o_kolaudaciu.rtf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.rtf (534.7 kB) (534.7 kB)

 
Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby
 Ziadost_o_zmenu_ucelu_uzivania_stavby.rtf (1 MB) (1 MB)

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 Navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.rtf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Žiadosť o vyjadrenie k PD, napojenie na miestnu komunikaciu–záväzné stanovisko k územnému a stavebnému konaniu
 Ziadost_o_vyjadrenie_k_PD,_ napojenie_na_miestnu_komunikaciu_–_zavazne_stanovisko_k_uzemnemu_a_stavebnemu_konaniu.RTF (4.5 kB) (4.5 kB)

 
Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta - určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadeni
 Ziadost_o_vyhradenie_parkovacieho_miesta_-_urcenie_pouzitia_dopravneho_znacenia_a_dopravnych_zariadeni.RTF (44.1 kB) (44.1 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie – rozkopávku
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_zvlastne_uzivanie_komunikacie_–_rozkopavku.RTF (44 kB) (44 kB)

 
Ohlásenie stavebnych úprav cestného telesa a súčasti pozemnej komunikácie, udržiavacích prác na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikacií, udržiavacích prác na stavbe
 Ohlasenie_stavebnych_uprav_cestneho_telesa_a_sucasti _pozemnej_komunikacie,_udrziavacich_prac_na_cestnom_telese_a_na sucastiach_pozemnych_komunikacii_ udrziavacich_prac_na_stavbe.RTF (50 kB) (50 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie - dopravné stavby
 Ziadost_o_stavebne_povolenie_dopravne_stavby.rtf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Žiadosť o povolenie na odstavenie motorového vozidla - vyhradenie parkovacieho miesta ZŤP
 Ziadost_o_povolenie_na_odstavenie_motoroveho_vozidla_-_vyhradenie_parkovacieho_miesta_ZTP.rtf (42.9 kB) (42.9 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlasenie_drobnej_stavby.rtf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 Ohlasenie_,_stavebnych_uprav_a_udrziavacich_prac.rtf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Dodatočné povolenie na rozkopávku
 Dodatočné povolenie na rozkopávku.rtf (48.3 kB) (48.3 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav miestnej komunikácie
 Ohlásenie stavebných úprav miestnej komunikácie.rtf (44.4 kB) (44.4 kB)

 
Písomný záväzok
 Písomný záväzok.rtf (31.8 kB) (31.8 kB)

 
Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie
 Povolenie uzávierky MK.rtf (70.8 kB) (70.8 kB)

 
Pripojenie rodinného domu na MK - rozhodnutím
 Pripojenie rodinného domu na MK - rozhodnutím.rtf (43.2 kB) (43.2 kB)

 
Pripojenie rodinného domu na MK - záväzným stanoviskom
 Pripojenie rodinného domu na MK - záväzným stanoviskom.rtf (41.9 kB) (41.9 kB)

 
Pripojenie stavby alebo komunikácie na MK
 Pripojenie stavby alebo komunikácie na MK.rtf (44 kB) (44 kB)

 
Určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení
 Určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení.RTF (34.1 kB) (34.1 kB)

 
Zvláštne užívanie MK - akcie
 Zvláštne užívanie MK - akcie.rtf (45.7 kB) (45.7 kB)

 
Zvláštne užívanie MK - rozkopávka
 Zvláštne užívanie MK - rozkopávka.RTF (23.9 kB) (23.9 kB)

 

Oddelenie životného prostredia a komunálnych vecí

Ohlásenie predajného a prevádzkového času
 otváracie_hodiny.pdf (33.5 kB) (33.5 kB)

 
Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR
 shr.pdf (24.1 kB) (24.1 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky
 Ziadost_o_povolenieMZZO.pdf (26.4 kB) (26.4 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja
znečisťovania ovzdušia
 Ziadost_o_suhlas_k_stavbeMZZO.pdf (25.5 kB) (25.5 kB)

 
Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby – domovej studne
 tlačOdbPodzVôdaStudňa.pdf (39.9 kB) (39.9 kB)

 
Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
 TlačKolaudStudne.pdf (29.9 kB) (29.9 kB)

 
O z n á m e n i e
Údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
 Tlacivo oznamenie.pdf (28.8 kB) (28.8 kB)

 
Žiadosť o vyjadrenie k trvalému alebo dočasnému odňatiu poľnohospodárskej pôdy
 TLACIVO.pdf (33.6 kB) (33.6 kB)

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva prenosným reklamným, informačným a propagačným zariadením
 ZiadostZVPIRP2016.pdf (28 kB) (28 kB)

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva
 Ziadost_zvp2016.pdf (43.1 kB) (43.1 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
 Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste1.pdf (23.4 kB) (23.4 kB)

 
Oznámenie o stavebných prácach na pohrebiskách
 oznámenie_stavebnych_prac_na_hrobovom_mieste.pdf (27.9 kB) (27.9 kB)

 
Oznamovacia povinnosť nájomcu hrobového miesta
 oznamovacia_povinnost_najomcu_hroboveho_miesta.pdf (44.4 kB) (44.4 kB)

 
Žiadosť o nájom hrobového miesta
 ziadost_o_najom_hroboveho_miesta.pdf (23.2 kB) (23.2 kB)

 
Žiadosť o ukončenie nájmu hrobového miesta
 ziadost_o_ukoncenie_najmu_hroboveho_miesta.pdf (41.2 kB) (41.2 kB)

 
Žiadosť o vrátenie platby za nájom k hrobovému miestu
 ziadost_o_vratenie_platby.pdf (36.6 kB) (36.6 kB)

 

Oddelenie služieb občanom a organizáciám

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
 Ziadosť_o_byt_Priloha1kVZN126.pdf (365.1 kB) (365.1 kB)

 
Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
 Ziadost_o_opakovane_uzavretie_zmluvy_o_najme_bytu _Príloha2kVZN126.pdf (312.6 kB) (312.6 kB)

 
Oznamovacia povinnosť o uskutočnení verejných kultúrnych podujatí
 oznamovacia_povinnost_kulturne_podujatia.pdf (422.7 kB) (422.7 kB)

 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 ziadost_posudenie_odkazanosti.pdf (396.1 kB) (396.1 kB)

 
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 Žiadosť_O_poskytnutie.pdf (244.2 kB) (244.2 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky
 TLACJD2014.pdf (252.5 kB) (252.5 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci
 TLACJDSP2014.pdf (246.9 kB) (246.9 kB)

 

Oddelenie organizačno právne

Oznámenie zhromaždenia
 zhromaždenie - oznámenie.pdf (194.6 kB) (194.6 kB)

 
Postup mesta Levice pri vybavovaní oznámení o konaní zhromaždenia podľa zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 zhromaždenie - postup.pdf (195.4 kB) (195.4 kB)

 
Žiadosť o zmenu/zrušenie súpisného čísla
 zrusenie_supisneho_cisla.pdf (123.1 kB) (123.1 kB)

 
Žiadosť o určenie súpisného čísla
 urcenie_supisneho_cisla.pdf (121.8 kB) (121.8 kB)

 
Žiadosť o zrušení záznamu o trvalom pobyte
 Ziadost_o_zruseni_zaznamu_o_trvalom_pobyte.rtf (8.1 kB) (8.1 kB)

 
Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov
 Ziadost o oslobodenie od sudnych poplatkov.rtf (12.6 kB) (12.6 kB)

 
Vzory ohlasovacích lístkov
 vzory_ohlasovacich_listkov.pdf (72.5 kB) (72.5 kB)

 

Matričný úrad

Žiadosť o vydanie matričného dokladu /rodný, sobášny a úmrtný list/
 Ziadost_o_vydanie_matricneho_dokladu.pdf (194.3 kB) (194.3 kB)

 
Oznámenie o späťprijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva /upustenia od spoločného priezviska/
 Ziadost_o_zmenu_priezviska_po_rozvode_.pdf (173.9 kB) (173.9 kB)

 
Žiadosť o úradný výpis rodného – sobášneho listu ženy v tvare ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania
 Ziadost_o_vypis_RL_SL_bez_koncovky_slov_prechylovania.pdf (119.1 kB) (119.1 kB)

 
Oznámenie o určení druhého a tretieho mena , Oznámenie o zrušení zápisu druhého a tretieho mena , Oznámenia o zmene poradia mien
 Ziadost_o_pridanie_zrusenie_2_3_mena.pdf (253 kB) (253 kB)

 

Oddelenie správy a evidencie majetku

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
 Žiadosť o prenájom nebyt.priestorov.pdf (187.3 kB) (187.3 kB)

 
Žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku mesta - pozemku
 Ziadosť_o_prenajom_nehnutelneho_majetku_mesta_pozemok.pdf (135.6 kB) (135.6 kB)

 
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku mesta - pozemku
 Žiadosť o odkúpenie  nehnuteľného majetku mesta.pdf (201.2 kB) (201.2 kB)

 

Oddelenie finančné

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Levice
 Príloha č. 1 k VZN mesta Levice č. 73.pdf (221.3 kB) (221.3 kB)

 
Rozpočet aktivity
 Príloha č. 2 k VZN mesta Levice č. 73.pdf (175.3 kB) (175.3 kB)

 
Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta
 Príloha č. 3 k VZN mesta Levice č. 73.pdf (182.2 kB) (182.2 kB)

 

Referát daní a poplatkov

Vyúčtovanie k dani za ubytovanie
 vyuctovanie k dani za ubytovanie.pdf (242.7 kB) (242.7 kB)

 
Spoločná domácnosť - prevzatie poplatkovej povinnosti
 spoločná domácnosť.pdf (91.8 kB) (91.8 kB)

 
Oznámenie právnických osôb k množstvovému zberu
 Oznámenie právnických osôb k množstvovému zberu.pdf (284 kB) (284 kB)

 
Oznámenie k zníženiu poplatku FO
 Oznámenie k zníženiu poplatku FO.pdf (188.3 kB) (188.3 kB)

 
Oznámenie k poplatku za PO
 Oznámenie k poplatku za PO - zmena.pdf (212.7 kB) (212.7 kB)

 
Oznámenie k dani za ubytovanie
 oznámenie k dani za ubytovanie.pdf (249.2 kB) (249.2 kB)

 
Oznámenie FO k poplatku
 oznámenie FO k poplatku.pdf (155.3 kB) (155.3 kB)

 
Dohoda spoluvlastníkov nehnuteľnosti
 DOHODA.pdf (138.7 kB) (138.7 kB)

 

Oddelenie vnútornej prevádzky

Žiadosť o vydanie potvrdenia o odpracovanej dobe
 potvrdenie_o_odpracovanej_dobe.pdf (159.5 kB) (159.5 kB)

 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o bezpodĺžnosti voči mestu Levice
 potvrdenie_o_bezpodlznosti_voci_mestu.pdf (141.8 kB) (141.8 kB)

 

dnes je: 18.3.2018

meniny má: Eduard

Dnes má službu:

Dr.Max - Turecký rad
Turecký rad 7 (OC Tesco),
Levice

036/6345781

ďalšie dni

Pondelok 19.3. - 20.3.
Steris
SNP 19,
934 01 Levice
Streda 21.3.
Mediklinik
Ul. 29. augusta č. 2,
Levice
036-6336 090
Štvrtok 22.3. - 23.3.
Steris
SNP 19,
934 01 Levice
Sobota 24.3. - 25.3.
Benu
Ul. sv. Michala 2395/5,
93401 Levice
Sobota 24.3. - 25.3.
Ekolekaren LV s.r.o.
OD Kaufland,
Komenského 23,
Levice
036/6304322
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr.Max - Turecký rad
Turecký rad 7 (OC Tesco),
Levice
036/6345781

SNP 19, 93401 Levice
Ordinačné hodiny:
od 15,30 h do 07,00 h
Dni pracovného pokoja:
od 07,00 h do 07,00 h

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
18.3.2018
ÚvodÚvodná stránka