Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úsek stavebného poriadku

Ing. arch. Ľubica Somolayová, vedúca úseku stavebného poriadku

tel.č. 6350/275, 2. poschodie, č.dv. 76

e-mail: lubica.somolayova @ levice.sk , stavebny.urad @ levice.sk

           

Ing. Zuzana Kosorínová, referent úseku stavebného poriadku

tel. č. 6350 239, 2.poschodie, č.dv. 78

e-mail: zuzana.kosorinova @ levice.sk , stavebny.urad @ levice.sk

           

Ing. Anna Jesenská, referent úseku stavebného poriadku

tel. č. 6350 271, 2.poschodie, č.dv. 77

e-mail: anna.jesenska @ levice.sk , stavebny.urad @ levice.sk

           

Ing. Zuzana Ürgeová, referent pre dopravu a rozkopávky

tel.: 036 / 6 350 235, 2. posch., č. dv. 80

e-mail: zuzana.urgeova @ levice.sk , doprava @ levice.sk

           

Ing. Diana Szabová, referent úseku stavebného poriadku

tel. č. 6350 232, 2. poschodie, č.dv. 73

e-mail: diana.szabova @ levice.sk

 

Mgr. Katarína Krištof, ref. právneho poradenstva

tel. č. 6350 205, 2. poschodie, č.dv. 77

e-mail: katarina.kristof @ levice.sk>

 

Mária Buláková, administratívny pracovník

tel. č. 6350 283, 2. poschodie, č.dv. 72

e-mail: maria.bulakova @ levice.sk


 

Náplň činnosti úseku

Stavebný úrad - úsek stavebného poriadku:

 • zabezpečuje výkon št. správy pri drobných stavbách, stav. úpravách, udržiavacích prácach a IRP zariadeniach,
 • prijíma ohlásenie: drobných stavieb, stav. úprav a udrž. prác,
 • oznamuje začiatok konania,
 • pripravuje rozhodnutia o povolení informačných, reklamných a propagačných zariadení,
 • pripravuje kolaudačné rozhodnutia na povolené IRP zariadenia (ak nebolo v rozhodnutí od kolaudácie upustené),
 • pripravuje rozhodnutia o nariadení odstránenia IRP zariadení,
 • rieši priestupky pri drobných stavbách, stav. úpravách a IRP zariadeniach,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad,
 • pripravuje rozhodnutia o zastavení stavby,
 • zastupuje mesto ako účastníka konania na rokovaniach v : územných konaniach, stav. konaniach, kolaud. konaniach,
 • vypracováva a kontroluje dodržiavanie VZN mesta Levice č. 33 o reklamných, propagačných a informačných zariadeniach,
 • vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie (§ 32-42 stavebného zákona),
 • vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (§ 54-70 stavebného zákona),
 • povoľuje terénne úpravy a práce (§71-74 stavebného zákona),
 • vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby (§ 76-85 stavebného zákona),
 • nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav (§ 86-94 stavebného zákona),
 • rozhoduje o vyprataní stavby (§ 96 stavebného zákona),
 • nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia (§ 102 stavebného zákona),
 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie (§ 105-107 stavebného zákona),
 • rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe (§ 134-135 stavebného zákona),
 • vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom (§ 120 stavebného zákona),
 • nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb (§ 101 stavebného zákona),
 • zabezpečuje činnosť vyplývajúcu zo založenia informačného systému (§ 128-130 stavebného zákona),
 • vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu (§ 131 a 132 stavebného zákona),
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa § 71 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
 • zabezpečuje správu miestnych komunikácií a to: určovanie dopravného značenia, povoľovanie zvláštneho užívania komunikácií (rozkop., uzávierky),
 • zabezpečuje kontrolu dopravného značenia, jeho evidenciu, vedenie pasportu komunikácií, evidenciu stavu komunikácií,
 • prípravu návrhov rozhodnutí, ich realizáciu a kontrolu, odvolávacie konanie, sankčné postihy,
 • zabezpečuje vyjadrenia mesta k činnosti iných subjektov na úseku miestnych komunikácií,
 • zabezpečuje vyjadrenia mesta k úpravám, zmenám medzimestských autobusových liniek,
 • pripravuje návrhy a analýzy súvisiace so zavedením, rozšírením, znížením, zrušením liniek MHD, zástaviek MHD ako aj cestových poriadkov MHD,
 • pripravuje povolenia na vyhradené parkovanie motorových vozidiel (ZŤP, sprievod ZŤP),
 • zúčastňuje sa rokovaní ohľadne dopravy, kde zastupuje zámery mesta,
 • vedie databázy - rozkopávky, DZ, pasport komunikácií.

 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
14.10.2019
ÚvodÚvodná stránka