Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Útvar hlavného kontrolóra

Ing. Igor Varga, hlavný kontrolór mesta

tel: 036/6 350 295, MsÚ, 1.poschodie č.dv.46

e-mail: igor.varga @ levice.sk, h.kontrolor @ levice.sk

 

Ing. Mária Labátová, referentka kontroly

tel: 036/6 350 202, č.dv. 44

e-mail: maria.labatova @ levice.sk
 

Mária Kutková, referentka kontroly

tel: 036/6 350 202, č.dv. 44

e-mail: maria.kutkova @ levice.sk


 

Náplň činnosti útvaru hlavného kontrolóra

Náplň činnosti útvaru hlavného kontrolóra sa upravuje v Zásadách činnosti hlavného kontrolóra.

Hlavný kontrolór plní okrem úloh uložených mestským zastupiteľstvom najmä tieto úlohy:

vykonáva finančnú kontrolu v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

predkladá:

 • raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 • správy o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho  najbližšom        zasadnutí,
 • mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

vypracúva:

 • odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu mesta pred ich schválením v MsZ,

spolupracuje:

 • so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu   zo   štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

zabezpečuje:

 • kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov,
 • kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
 • kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
 • kontrolu dodržiavania VZN vrátane nariadení mesta,
 • kontrolu plnenia uznesení MsZ,
 • kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta,

 koordinuje:

 • kontrolné akcie vyplývajúce z podnetov orgánov činných v trestnom konaní, sťažností a petícií,
 • vykonávanie kontrolných akcií s orgánmi vonkajšej kontroly,
 • prijímanie opatrení z kontrol vonkajšími kontrolnými orgánmi z oblasti kontroly   a sťažností,

vybavuje:

 • sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

je povinný:

 • vykonať kontrolu, ak ho o to požiada MsZ,

zodpovedá:

 • za plnenie úloh útvaru hlavného kontrolóra mestskému zastupiteľstvu.


Rozsah kontrolnej činnosti a pravidlá kontrolnej činnosti upravujú §18d a §18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
14.10.2019
ÚvodÚvodná stránka