Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Útvar primátora

Pracovníci oddelenia

Ing. Viera Kolčárová, vedúca útvaru primátora

tel: 036 / 6 350 261; 1. posch., č. dv. 34

e-mail: viera.kolcarova @ levice.sk


Andrea Konská, sekretárka primátora mesta

tel: 036 / 6 350 263; 1. posch., č. dv. 33

e-mail: andrea.konska @ levice.sk , sekretariat.prim @ levice.sk

 

Ing. Adriana Macáková, ref. vzťahov k verejnosti a médiám

tel: 036 / 6 350 264; 1. posch., č. dv. 51

e-mail: adriana.macakova @ levice.sk , pr @ levice.sk

 

Ing. Dana Kišová, projektový manažér

tel: 036 / 6 350 204, 1. posch., č. dv. 52

e-mail:  dana.kisova @ levice.sk , manager @ levice.sk,

 

Mgr. Miroslava Bandová, projektový manažér

tel. 036/ 6 350 204, 1. posch., č.dv. 52

e-mail: miroslava.bandova @ levice.sk , manager @ levice.sk

 

Ing. Zuzana Obická, ref. pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a sieťové odvetvia

tel. č. 036/6350 204, 1. posch., č.dv. 52

e-mail: zuzana.obicka @ levice.sk

 

Júlia Rakovská, ref.  pre personalistiku

tel: 036 / 6 350 216; 1. posch., č .dv. 47

e-mail: julia.rakovska @ levice.sk

 

Zita Holečková, ref. pre PaM

tel: 036 / 6 350 216; 1. posch., č .dv. 47

e-mail: zita.holeckova @ levice.sk

 

Štefan Klinčok, vodič

prízemie, č.dv. 13

 


 

Náplň činnosti útvaru primátora

Útvar primátora mesta zabezpečuje najmä nasledovné úlohy:

 

 • predkladanie došlej korešpondencie primátorovi ako aj tej, ktorú si k predloženiu vyhradil,
 • vedenie evidencie došlej pošty primátora,
 • rozdelenie korešpondencie primátora medzi zamestnancov MsÚ prostredníctvom prednostu, zaevidovanie a následné dosledovanie vybavenia došlej korešpondencie,
 • vybavenie bežnej korešpondencie podľa pokynov primátora,
 • koordináciu spolupráce primátora s mestským úradom pri vybavovaní došlej pošty (príprava konceptov listov a správ zo strany zamestnancov MsÚ),
 • pomoc pri zostavovaní a usporiadaní návrhu pracovného programu primátora,
 • prijímanie a koordinácia všetkých návštev a telefonátov,
 • vedenie evidencie dohodnutých konaní,
 • predkladanie príslušných podkladov a materiálov primátorovi ku konaniu,
 • vyhotovovanie záznamov z dôležitých rokovaní primátora a ich archivovanie,
 • vedenie evidencie uložených úloh primátorom a sledovanie ich plnenia,
 • prípravu a zvolávanie porád primátora, vyhotovovanie zápisov a zaistenie ich rozoslania,
 • styk a spoluprácu s politickými stranami a hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v meste,
 • koordináciu styku s ústrednými orgánmi, orgánmi štátnej správy a inými organizáciami a inštitúciami,
 • vybavovanie administratívnej agendy primátora (primátorské listy),
 • obsluhu kopírovacieho stroja a faxu (vedenie evidencie odoslaných a prijatých faxov),
 • pokladničnú manipuláciu s peňažnou hotovosťou (repre-fond) - evidencia a sledovanie,
 • vybavovanie cestovných dokladov na zahraničné cesty,
 • koordináciu styku s masmédiami,
 • vedenie knihy návštev u primátora (oficiálne návštevy a delegácie),
 • archivovanie a skartácia písomných materiálov vedených na sekretariáte,
 • vedenie a sledovanie zmien v adresári úradov (ministerstva, polit. strany),
 • koordináciu styku primátora s občanmi mesta (stránkové dni),
 • koordináciu styku zamestnancov MsÚ s primátorom (ved. oddelení),
 • vedenie a aktualizáciu evidencií založených u primátora a na sekretariáte (evidencia VZN, uznesení MsR, MsZ, dohody o prenájme, nájomné zmluvy, zmluvy o dielach, darovacie zmluvy, vnútorné predpisy MsÚ a pod.),
 • obdobné servisné činnosti pre zástupcu primátora mesta,
 • ďalšie činnosti zabezpečujúce riadny chod sekretariátu podľa pokynov primátora,
 • vzťahy samospráva - občan,
 • zabezpečuje podklady a realizáciu projektov na získanie príspevkov, podpôr a darov zo štátnych, neštátnych a iných mimovládnych fondov, nadácií a ostatných podporných aktivít,
 • vykonáva stratégie regionálneho rozvoja,
 • vypracúva programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja,
 • koordinuje spoluprácu právnických osôb pri vypracúvaní programov rozvoja obcí.
 • vedenie personálnej agendy zamestnancov mesta,
 • dodržiavanie Zákonníka práce, pracovného poriadku, poriadku odmeňovania a úkony s tým súvisiace,
 • spoluprácu s odborovou organizáciou, prípravu a vyhodnocovanie kolektívnej zmluvy,
 • kontrolu dochádzky zamestnancov,
 • evidenciu uchádzačov o zamestnania,
 • zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov.
 • zabezpečovanie stratégie mesta v oblasti regionálneho rozvoja, spracovávanie strategických plánov rozvoja
 • zabezpečovanie stratégie mesta v oblasti hospodárstva, energetiky a ostatných sieťových odvetví
 • zabezpečovanie kontaktu s primátormi miesta a starostami obcí regiónu
 • spolupráca v rámci prenesených kompetencií s VUC, ministerstvami, zahraničnými zastupiteľstvami, s podnikateľskými subjektmi a odbornými inštitúciami
 • príprava podkladov pre spracovanie projektov pre získavanie štátnych a neštátnych finančných zdrojov na rozvojové programy v oblasti regionálneho rozvoja
   

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
14.10.2019
ÚvodÚvodná stránka