Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Útvar primátora

Pracovníci oddelenia

Ing. Viera Kolčárová, vedúca útvaru
tel: 036 / 6 350 261; 1. posch., č. dv. 34
e-mail: up@levice.sk


Andrea Konská, sekretárka primátora mesta

tel: 036 / 6 350 263; 1. posch., č. dv. 33
e-mail: sekretariat.prim@levice.sk

 

Ing. Adriana Macáková, ref. vzťahov k verejnosti a médiám
tel: 036 / 6 350 264; 1. posch., č. dv. 51
e-mail: pr @ levice.sk , adriana.macakova @ levice.sk

 

Ing. Dana Kišová, projektový manažér
tel: 036 / 6 350 204, 1. posch., č. dv. 52
e-mail: manager @ levice.sk, dana.kisova @ levice.sk

 

Mgr. Miroslava Bandová, projektový manažér

tel. 036/ 6 350 204, 1. posch., č.dv. 52

e-mail: manager @ levice.sk, miroslava.bandova @ levice.sk

 

Ing. Zuzana Obická, ref. pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a sieťové odvetvia

(materská dovolenka)

zastupuje Ing. Viera Kolčárová, Ing. Adriana Macáková

tel. č. 036/6350 204, 1. posch., č.dv. 52

e-mail: zuzana.obicka @ levice.sk

 

Júlia Rakovská, ref.  pre personalistiku
tel: 036 / 6 350 216; 1. posch., č .dv. 47

e-mail: personalne @ levice.sk

 

Zita Holečková, ref. pre PaM
tel: 036 / 6 350 216; 1. posch., č .dv. 47

e-mail: pam @ levice.sk

 

Štefan Klinčok, vodič
prízemie, č.dv. 13

 


 

Náplň činnosti útvaru primátora

Útvar primátora mesta zabezpečuje najmä nasledovné úlohy:


* predkladanie došlej korešpondencie primátorovi ako aj tej, ktorú si k predloženiu vyhradil,
* vedenie evidencie došlej pošty primátora,
* rozdelenie korešpondencie primátora medzi zamestnancov MsÚ prostredníctvom prednostu, zaevidovanie a následné dosledovanie vybavenia došlej korešpondencie,
* vybavenie bežnej korešpondencie podľa pokynov primátora,
* koordináciu spolupráce primátora s mestským úradom pri vybavovaní došlej pošty (príprava konceptov listov a správ zo strany zamestnancov MsÚ),
* pomoc pri zostavovaní a usporiadaní návrhu pracovného programu primátora,
* prijímanie a koordinácia všetkých návštev a telefonátov,
* vedenie evidencie dohodnutých konaní,
* predkladanie príslušných podkladov a materiálov primátorovi ku konaniu,
* vyhotovovanie záznamov z dôležitých rokovaní primátora a ich archivovanie,
* vedenie evidencie uložených úloh primátorom a sledovanie ich plnenia,
* prípravu a zvolávanie porád primátora, vyhotovovanie zápisov a zaistenie ich rozoslania,
* styk a spoluprácu s politickými stranami a hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v meste,
* koordináciu styku s ústrednými orgánmi, orgánmi štátnej správy a inými organizáciami a inštitúciami,
* vybavovanie administratívnej agendy primátora (primátorské listy),
* obsluhu kopírovacieho stroja a faxu (vedenie evidencie odoslaných a prijatých faxov),
* pokladničnú manipuláciu s peňažnou hotovosťou (repre-fond) - evidencia a sledovanie,
* vybavovanie cestovných dokladov na zahraničné cesty,
* koordináciu styku s masmédiami,
* vedenie knihy návštev u primátora (oficiálne návštevy a delegácie),
* archivovanie a skartácia písomných materiálov vedených na sekretariáte,
* vedenie a sledovanie zmien v adresári úradov (ministerstva, polit. strany),
* koordináciu styku primátora s občanmi mesta (stránkové dni),
* koordináciu styku zamestnancov MsÚ s primátorom (ved. oddelení),
* vedenie a aktualizáciu evidencií založených u primátora a na sekretariáte (evidencia VZN, uzn. MsR, MsZ, dohody o prenájme, nájomné zmluvy, zmluvy o dielach, darovacie zmluvy, vnútorné predpisy MsÚ a pod.),
* obdobné servisné činnosti pre zástupcu primátora mesta,
* ďalšie činnosti zabezpečujúce riadny chod sekretariátu podľa pokynov primátora,
* vzťahy samospráva - občan,
* zabezpečuje podklady a realizáciu projektov na získanie príspevkov, podpôr a darov zo štátnych, neštátnych a iných mimovládnych fondov, nadácií a ostatných podporných aktivít,
* vykonáva stratégie regionálneho rozvoja,
* vypracúva programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja,
* koordinuje spoluprácu právnických osôb pri vypracúvaní programov rozvoja obcí.
* vedenie personálnej agendy zamestnancov mesta,
* dodržiavanie Zákonníka práce, pracovného poriadku, poriadku odmeňovania a úkony s tým súvisiace,
* spoluprácu s odborovou organizáciou, prípravu a vyhodnocovanie kolektívnej zmluvy,
* kontrolu dochádzky zamestnancov,
* evidenciu uchádzačov o zamestnania,
* zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov.
* zabezpečovanie stratégie mesta v oblasti regionálneho rozvoja, spracovávanie strategických plánov rozvoja
* zabezpečovanie stratégie mesta v oblasti hospodárstva, energetiky a ostatných sieťových odvetví
* zabezpečovanie kontaktu s primátormi miesta a starostami obcí regiónu
* spolupráca v rámci prenesených kompetencií s VUC, ministerstvami, zahraničnými zastupiteľstvami, s podnikateľskými subjektmi a odbornými inštitúciami
* príprava podkladov pre spracovanie projektov pre získavanie štátnych a neštátnych finančných zdrojov na rozvojové programy v oblasti regionálneho rozvoja
 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
22.9.2019
ÚvodÚvodná stránka